اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

تاریخ نشر: Jul 17, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد  اعمار دیوار RCC  وساخت نصب دروازه مرکز وزارت  MOWA/OB/NCB/1398/10را  به شرکت محترم دره زرگر واقع خانه نمبر 515 سرک 7 ناحیه دهم تایمنی، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ  (4741275)  چهار ملیون هفتصدو چهل یک هزار و دوصدو هفتاد و پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع ناحیه دهم، شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."