داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:
"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد اعمار دیوار RCC وساخت نصب دروازه مرکز وزارت MOWA/OB/NCB/1398/10را به شرکت محترم دره زرگر واقع خانه نمبر 515 سرک 7...
Jul 17, 2019 -