پلان سالانه

پلان های سالانه PDF


 
پلان سالانه 1395

Click to Download PDF Version

 

پلان سالانه 1394 Click to Download PDF Version
پلان سال مالی 1398 بر اساس نتایج PDF
پلان سال مالی1398 براساس نتایج ریاست پلان و پالیسی DPF

پلان کاری بابت (  سال مالی  1398 ) ریاست منابع بشری