گزارش کارکرد های و فعالیت های وزارت امورزنان

گزارش کارکرد های و فعالیت های وزارت امورزنان صفحه دانلود
 
گزارش کارکرد های وفعالیت های ۱۲ ساله وزارت امورزنان
گزارش سالانه فعالیت ها و دستآورد های سال مالی ۱۳۹۴ وزارت امورزنان
گزارش دستآورد های دو سالۀ
وزارت امور زنان) ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
گزارش دستآورد و فعالیت های سال مالی 1396 وزارت امورزنان
گزارش دستاورد و فعالیت های سال مالی 1397 وزارت امورزنان
گزارش فعالیت های کاری ریاست هماهنگی امورولایات مطابق پلان کاری سال 1398بابت ربع اول و دوم سال گزارش فعالیت های کاری ریاست هماهنگی امورولایات مطابق پلان کاری سال 1398بابت ربع اول و دوم سال
گزارش فعالیت های ریاست امورحقوق بابت ربع اول و دوم سال مالی 1398 گزارش فعالیت های ریاست امورحقوق بابت ربع اول و دوم سال مالی 1398
گزارش نظارت از تطبیق پلان سمپوزیم توانمند سازی زنان  زون شمال و جنوب غرب