تفاهم نامه های منطقوی در باره زنان

تفاهم نامه های منطقوی در باره زنان   صفحه دانلود
 
پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی  
تفاهمنامه های منطقوی سال 1396

 

 

 

دانلود تفاهمنامه pdf