قوانین افغانستان در باره زنان

قوانین معلومات صفحه دانلود
 
قانون منع آزار و اذیت زنان

مسلسل نمبر۱۲۸۰

تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹

قانون منع خشونت علیه زنان تاریخ نشر ۱۰ اسد سال ۱۳۸۸ نمبر مسلسل ۹۸۹
قانون سرپرستی اطفال تاریخ نشر ۲۳حمل سال ۱۳۹۳ نمبرمسلسل ۱۱۳۰
مقرره مراکز حمایوی زنان  
لایحه طرز فعالیت کمیسیون عالی و کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زن