پیام های کلیدی

پیام وزارت امور زنان: مشارکت وسیع زنان، تعیین کنندۀ سرنوشت انتخابات

مادران و خواهران عزیز؛

روند انتخابات پارلمانی افغانستان از 25 حمل برای ثبت نام، آغاز شده و مرحله به مرحله تا 28 میزان امسال که روز برگزاری انتخابات عمومی است، پیش میرود.

انتخابات که یک روز امتحان است، باید از آن، موفقانه گذشت.

آرزومندیم هرچه زودتر به مراکز انتخاباتی شتافته، ثبت نام کنید تا حق رأی تان محفوظ گردد.

زنان پیشتاز و ممتاز سراسر کشور؛

مرحلۀ کاندیداتوری شروع شده، مردم از شما توقع دارند که خود را بحیث وکلای آنها کاندید نمائید. صد ها زن و مرد هواخواه حقوق مساوی زنان با رأی خویش از شما حمایت خواهند نمود.

خواهران ارجمند و گرامی

 وقت تمثیل رأی تان در تعیین سرنوشت کشور، فرا میرسد. رأی شما میتواند نتایج انتخابات را تغییر دهد. وقت آن است که نقش و مکلفیت تان را بحیث شهروندان مسوول ایفا نمائید.

اشتراک تان، بحیث انتخاب کننده و انتخاب شونده، در انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی به معنای استفاده از حقوق مدنی و اجرای مکلفیت ملی است.