گزارشات

تدویر چهل و ششمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی

چهل و ششمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی، تحت ریاست خانم نازیه فیضی، رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان با اشتراک اعضای کمیته انسجام، در تالار جلسات آن ریاست به تاریخ 9 قوس سال روان دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، حمایت از زنان متضرر مراکز حمایوی، نهایی ساختن طرزالعمل کمیته انسجام و هماهنگی، دریافت راه حل برای مشکلات مراکز حمایوی ولایات، تعقیب و پیگیری تصامیم اتخاذ شده جلسات قبلی و تقویت هماهنگی ارگان های ذیدخل در پیشبرد قضایای خشونت علیه زنان عنوان گردیده است.

در نخست، خانم نازیه فیضی، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان طی سخنانی افزود؛ در نخست جا دارد که از رؤسای مراکز حمایوی مرکز و ولایات جهت درخشش بهتر شان در روز 25 نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زن) در قصر سلام خانه ریاست جمهوری تشکری کنم. دوم اینکه می خواهم جذب شدن وکلای مدافع که از حقوق فارغ هستند بخاطر تقاضای ریاست های مراکز حمایوی جهت پیشبرد قضای زنان متضر از خشونت در مراکز حمایوی ولایات و مرکز، مژده بدهم و در ادامه خواهان ادامه آجندای جلسه کنونی گردید.

متعاقباً خانم گل غطی افضلیار، مشاور حقوقی دفتر آیدلو و خانم سمیرا احمدی، مشاور دفتر UN WOMEN، در رابطه به مسما شدن خانه های امن به مراکز حمایوی، چگونگی جذب شدن زنان متضرر از خشونت در این مراکز و استراتیژی ریاست مراکز حمایوی، پرزینتیشن ارائه نمودند.

سپس اشتراک کنندگان روی موضوعات؛ نهایی سازی طرزالعمل کمیته انسجام و هماهنگی، ضمانت خط، ایجاد سهولت جهت اخذ پاسپورت و تذکره برای متضررین حاد خشونت و رسیدگی به قضایای حاد خشونت از طریق وزارت صحت عامه، بحث و تبادل نظر نمودند.  


دست آوردهای کلیدی ریاست مراکز حمایوی:

 • معرفی تعداد (8092) تن از زنان متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمائیوی در مرکز و ولایات، تسلیمی تعداد (3672) تن از زنان متضرر و معروض به خشونت بعد از پیگری قضایا و حل مشکلات شان به اقارب اصولی ایشان،نظارت از تمام مراکز حمایوی و مراکز سلب آزادی در مرکز وولایات کشور ثبت راجستر (27 ) مرکز حمایوی در مرکز و ولایات کشور،
 • تهیه طرزالعمل نظارتی مطابق لایحه وظایف  اعضای کمیته انسجام و هماهنگی ،تهیه طرزالعمل تسلیم دهی مستفیدین به اقارب اصولی شان ،  تهیه طرزالعمل هماهنگی مراکز حمایوی زنان، فورمه اظهارات متضررین،فورمه نظارتی،فورمه  نوعیت قضایای مستفیدین مراکز حمایوی و فورمه مصاحبه با رسانه ها ,تدویر ورکشاپ ها جهت ارتقای ظرفیت کارمندان مراکز حمایوی و مدیران حقوق امور زنان 20 ولایات کشور .
 • در بخش های ( صحت روانی  و اگاهی منع خشونت و مقرره مراکز حمایوی وکنوانسیون ها و اگاهی از قوانین از طریق ریاست مراکز حمایوی  به همکاری موسسات( DANNER،  و کولمبو پلان ،(war child) (کانادائی ها ؛IDLO) . همکاری و هماهنگی  میان وزارت صحت عامه در بخش صحت روانی در 14 ولایات که مراکز حمایوی دارند.
 • امضای تفاهمنامه میان وزارت امور داخله و وزارت امور زنان در رابطه به  راه اندازی کمپاین سرتا سری جهت جلب و جذب 200 تن از زنان در  صفوف پولیس ملی ،تعین کمیته سکتور امنیت در رابطه به تطبیق و انکشاف پلان کاری ملی (نپوا).
 • افتتاح راه اندازی  کمپاین جهت جلب و جذب 200 تن از زنان در  صفوف پولیس ملی  در باغ شهرارا کابل توسط وزیر امور زنان که در نتیجه به تعداد (569) تن ا ز زنا ن و دختران در مرکر و ولایات ثبت نام نموده اند.

افتتاح  صندوق وجهی کمک مالی برای زنان متضرر خشونت های حاد به تاریخ 11/11/1394 در ارگ ریاست جمهوری

 • پیگیری و داد خواهی قضایای حاد (سحرگل،خاطره،نیلوفر،زلفیه....)
 • تنظیم و زمینه سازی ملاقات زنان متضرر خشونت با اقارب اصولی شان  و میانجگیری بین طرفین دعوا از طریق تدویر جلسات خانواده گی و ارائه مشوره های حقوقی
 • تدویر و هماهنگی جلسات کمیته انسجام و هماهنگی مراکز حمایوی با اشتراک 13 ارگان دولتی و غیر دولتی و جلسات شبکه زنان
 • مصاحبه ها با رسانه های صوتی و تصویری در رابطه به موضوعات خشونت ،صندوق وجهی کمک مالی برای قربانیان خشونت های حاد و مراکز حمائیوی
 • ثبت و راجستر (    3059 ) قضیه در دیتابیس بشکل سافت کاپی و هارد کاپی
 • صدور اجازه نامه و مکاتیب حمایتی به مراکز حمائیوی در مرکز و ولایات