وظایف عمده

فلسفه وجودی ریاست مراکز حمایوی :

به اساس مصوبه شماره 41 مورخ 1389/10/20 شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان چنین فیصله نمود که مراکز حمائیوی ( خانه های امن) در مرکز و ولایات کشور در تشکیل وزارت امورزنان باید ایجاد گردد.

ضرورت ایجاد مراکز حمایوی در اسناد معتبری همچون مقرره تنظیم فعالیت واجراآت وزارت امور زنان ،پلان کاری ملی برای زنان افغانستان ، گزارش سند جنبش پکن در عمل ،قانون منع خشونت علیه زن ،مقرره مراکز حمایوی زنان وسایر اسناد معتبر ملی و بین المللی تصریح شده است .

ازینکه وزارت امورزنان به عنوان نهاد حمایت کننده زنان کارو فعالیت مینماید مطابق به مقرره تنظیم فعالیت های امور زنان حمایت از زنان و دختران معروض به خطر و اتخاذ تدابیر لازم برای نگهداری موقت زنان، زنان محبوس که مطابق فرامین ریاست جمهوری از حبس رها میگردند ازوظایف وزارت زنان میباشد.

این مقرره از جمله نیاز های مبرم این وزارت جهت دسترسی زنان متضرر خشونت ویا معروض به خطر محسوب میگردد، برای تطبیق و عملی شدن مقرره نامبرده ضرورت بود تا ریاستی ایجاد گردد ، بدین ترتیب ریاست مراکز حمایوی  در سال (1391) به منظور کاهش و محو چالش های فوق الذکر و تامین اهداف یاداشت شده از بدنه ریاست حقوق آن زمان جدا و ایجاد گردید.

اهداف ریاست مراکز حمایوی مطابق مقرره مراکز حمایوی:

 1. دسترسی زن متضرر خشونت یا معروض به خشونت به محل امن .
 2. حمایت مطمین جسمی و روانی  زن متضرر خشونت یا معروض به خشونت .
 3. تامین مصونیت زن متضررخشونت یا معروض به خشونت .
 4. فراهم نمودن زمینه دسترسی زن متضرر خشونت یا معروض به خشونت به عدالت .
 5. انسجام فعالیت های مراکز حمایوی دولتی وغیر دولتی .
 6. اعاشه واباته زنان تحت حمایت در مراکز حمایوی .
 7. احیای سلامت روانی متضررین خشونت .
 8. فراهم نمودن زمینه خود کفائی معیشتی برای زن متضرر خشونت یا معروض به خشونت .

لایحه وظایف ریاست مراکز حمائیوی زنان:

 1. انسجام فعالیت های مراکز حمایوی دولتی و مراقبت از آن.
 2. بررسی در خواست موسسات غیر دولتی مبنی بر ایجاد مراکز حمایوی.
 3. ثبت و صدور اجازه نامه، ایجاد مراکز حمایوی برای موسسات غیر دولتی.
 4. نظارت از فعالیت های حمایوی غیر دولتی به منظور حصول اطمینان از رعایت احکام این مقرره، لوایح و طرزالعمل های مربوط.
 5. جمع آوری احصائیه دقیق زنانیکه در مراکز حمایوی دولتی و غیر دولتی تحت حمایت قرار گرفته اند.
 6. پیشنهاد لغو اجازه نامه و انحلال مرکز حمائیوی غیر دولتی در صورت تخطی از احکام این مقرره به کمیته انسجام مراکز حمایوی .
 7. ارائه گزارش در مورد اجازه نامه انحلال مرکز حمایوی غیر دولتی به وزارت اقتصاد.
 8. تهیه و ترتیب مسوده ، لوایح و طرزالعمل های معیاری برای بهبود امور مراکز حمایوی و دسترسی زنان تحت حمایت به حقوق اجتماعی آنها به همکاری جامعه مدنی.
 9. انجام سایر وظایفی که از طرف کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن و یا وزارت امور زنان به آن محول می گردد.

کارکرد های ریاست مراکز حمائیوی زنان در مرکز و ولایات

 • معرفی زنان متضرر خشونت و معروض به خشونت به مراکز حمایوی ،ادغام مجدد انها بعد از حل مشکلات حقوقی به اقارب اصولی شان در مرکز و ولایات
 • ارائه مشوره های حقوقی برای زنان طبق قوانین نافذه و تدویر جلسات خانواده گی بین طرفین دعوا در مرکز و ولایات
 • ثبت و راجستر عرایض و استعلام های مراجعین  ومستفیدین مراکز حمایوی در مرکز و ولایات
 • مساعدت های حقوقی از طریق موسسات  دولتی وغیر دولتی  .
 • توزیع اجازه نامه فعالیت  وارسال  مکاتیب حمایتی برای مراکز حمایوی در مرکز و ولایات
 • نظارت از  مراکز حمایوی و مراکز سلب آزادی (محبس اناثیه و مرکز اصلاح و تربیت اطفال و توقیف خانه ها ) مطابق مقرره مراکز حمایوی در مرکز و ولایات
 • پیگیری داد خواهی  قضایا  در مرکز و ولایات
 • تدویر جلسات کمیته انسجام و هماهنگی بطور ماهوار در مرکز و ولایات که در مرکز تحت ریاست معین مسلکی و پالیسی و در ولایات تحت ریاست روسای امور زنان به طور ماهوار.
 • اخذ اظهارات مستفیدین ،ثبت راجستر قضایا ،ارسال مکاتیب به ارگان های ذیربط
 • تدویر جلسات شبکه هماهنگی زنان به منظور انسجام فعالیت های  موسسات وانجو ها
 • تدویر ورکشاپ ها به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان و مسوولین مراکز حمایوی  در مرکز وولایات
 • عضویت در کمیته ها و کیمسیون (قاچاق انسان وزارت عدلیه، تفاهمنامه 9 جانبه در وزارت کار امور اجتماعی، کمیته مدیریت قضایا در وزارت صحت عامه وکمیته اطفال در معرض منازعات مصلحانه در وزارت امور خارجه،)
 • عضویت در کیمسیون مبارزه با ضد حوادث ریاست اجرائیه
 • عضویت در کمیته تسوید قوانین.