وظایف عمده

معرفی مختصر ریاست امور حقوقی

معلومات عمومی

ریاست امور حقوقی از بدو تاسیس وزارت یعنی در سال 1380 در تشکیلات وزارت امور زنان تحت معینیت پالیسی و مسلکی ایجاد گردیده و تطبیق کننده پالیسی های حقوقی وزارت در قبال زنان کشور میباشد که تشکیل این ریاست دارای 11 بست بوده کارمندان مذکور همه مسلکی و دارای مدرک لیسانسه حقوق و شرعیات میباشند. این ریاست دارای یک بست مدیریت اجرائیه، سه بست آمریت ( آمریت طرح و بازنگری اسناد تقنینی، آمریت دسترسی زنان به عدالت، سکرتریت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن) سه مدیریت عمومی (مدیرعمومی تنویر حقوقی، مدیریت عمومی مشوره های حقوقی، مدیریت عمومی ارجاع و پیگیری قضایا) و سه کارشناس حقوقی میباشد.

 هدف اساسی این ریاست تامین حقوق حقه زنان و حل معضلات فامیلی و همچنین بهبود بخشیدن وضعیت زنان در عرصه های مختلف حقوقی میباشد.

اهداف عمده ریاست امور حقوقی :

 • تعدیل و تسوید اسناد تقنینی جهت بهبود وضعیت حقوقی زنان
 • فراهم سازی زمینه، جهت تطبیق قانون منع خشونت علیه زن
 • رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن و پیگیری قضایای خشونت در ارگان های عدلی و قضایی
 • بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد حقوق شرعی و قانونی زنان
 • آگاهی عامه در مورد علل و عوامل خشونت جهت کاهش این پدیده در اجتماع

فشرده وظایف ریاست امور حقوقی

 1. طرح و تطبیق پالیسی های حقوقی وزارت امور زنان در سطح مرکز و ولایات .
 2. ارائه طرح های پیشنهادی در پروسه قانونگذاری به منظور حمایت از حقوق زنان و اطفال جامعه .
 3. حمایت و دفاع از حقوق زنان (تبلیغ جهت رفع خشونت علیه زنان و بلند بردن سطح آگاهی حقوقی زنان از حقوق شان در پرتو قوانین نافذه کشور .
 4. نظارت، تجزیه ، تحلیل،تعقیب و بررسی دوسیه های قضایای حقوقی زنان در مرکز و ولایات .
 5. جستجوی راه حل قضایای حقوقی زنان و معرفی آنان به ارگانهای عدلی وقضائی.
 6. تامین ارتباط و هماهنگی میان ارگانهای دولتی و غیر دولتی که در راستای حقوق زنان در مرکز و ولایات فعالیت می نمایند .
 7. ارائه ارقام و احصائیه دقیق از موارد خشونت علیه زنان به مقام وزارت .
 8. مصاحبه و انعکاس قضایا و مشکلات حقوقی زنان در رسانه ها .
 9. ارائه مشوره های حقوقی به زنان نیازمند و حل قضایا و مشکلات فامیلی آنها .
 10. ارسال اسناد حقوقی به مراجع عدلی و قضایائی و نتایج طب عدلی به محاکم و حارنوالی به منظور رسیده گی بهتر.
 11. تدویر جلسات کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان به منظورکاهش خشونت .
 12. تهیه گزارش از تصامیم اخذ شده در کمیسیون عالی منع خشونت و ارجاع آن به اداره های ذیربط .
 13. توحید وجمع بندی پلان پروژه های حقوقی ارگانهای ذیربط و ارائه آن به کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن .