گزارشات

جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحد های جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی

جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحد های جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی، تحت ریاست خانم کبرا رضایی، سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان، با اشتراک واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی، مشاورین این وزارت، به تاریخ 7 قوس سال روان در تالار آموزش های ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه کسب معلومات در راستای فعالیت ها و دستاورد های مسوولین جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی و همچنان شریک ساختن تجارب مسوولین واحد های جندر متذکره عنوان گردیده است.

در نخست خانم رضایی، سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان طی سخنانی افزود؛ واحد های جندر ادارات مستقل دولتی و وزارتخانه ها یکی از اعضای کلیدی وزارت امور زنان است که در جنب آن ادارات تشکیل یافته و باید بصورت جدی در راستای تحقق حقوق زنان دادخواهی نماید. زنان در نظام کنونی کشور از حمایت سیاسی جدی از طرف حکومت وحدت ملی قرار دارد و باید از این حمایت ها بصورت دقیق استفاده نمایند تا بتوانند در عرصه توانمند سازی زنان نقش مؤثری را بازی نمایند.

متعاقباً خانم نادره رشیدی، آمره جندر اداره ملی محیط زیست، از کارکرد های آن اداره برای زنان گزارش را بشکل پرزینتیشن ارائه نمود.

سپس اشتراک کنندگان روی موضوعات؛ طرز العمل کمیته گسترش جندر در ادارات و گزارش کاری مسوولین واحد های جندر در راستای کمپاین منع خشونت علیه زن، بحث و تبادل نظر نمودند.


ورکشاپ هما هنگی فعالیت واحد های جندر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی

ورکشاپ هماهنگی فعالیت های واحد های جندر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی، با حضور داشت خانم کبرا رضائی، سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان و آمرین واحد های جندر از وزارتخانه ها و ادارات مختلف دولتی، به تاریخ 9 عقرب سال روان در تالار کنفرانس ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این ورکشاپ شریک ساختن تجارب واحد های جندر وزارتخانه و ادارات مستقل دولتی در راستای جندر عنوان شده است.

در نخست خانم رضائی، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان، ورکشاپ امروزی را با سخنان خوب شان افتتاح نموده خواهان ادامه آجندای جلسه گردید.  

سپس اشتراک کنندگان روی؛ فعالیت ها و دستآورد های نظارت از تطبیق قانون اساسی ادوار گذشته و فعلی، مشکلات فرا راه مهاجرین کندز و هلمند و نتیجه سفر یکی از واحد های جندر به کشور ترکیه در راستای جندر، بحث و تبادل نظر نمودند.