معین مالی و اداری

زندگینامۀ نبیله مصلح،  معین مالی واداری وزارت امور زنان

خانم نبیله مصلح، فرزند عبدالوکیل کوهستانی، سال 1352 خورشیدی در یک خانواده روشنفکر، چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابتدائیه امیر خسرو بلخی و تعلیمات ثانوی را در لیسۀ فاطمه بلخی و هاشم برات- شهر مزار شریف ولایت بلخ- به اکمال رساند وبه ادامۀ آن، تحصیلات عالی خویش را به درجه عالی در رشتۀ ادبیات دری و انگلیسی در دانشگاه بلخ، تمام کرد.

- ایشان، سال2003 م، بعد از 9 سال اقامت درآلمان به وطن بر گشتند.طی سه سال در امور هماهنگی کمک ها، تجاربی را در سفارت آلمان،وزارت های مالیه ج.ا.ا،و امور زنان فرا گرفتند.مدت بیشتر از سه سال با وزارت امور زنان کار کردند. سال 1386 خورشیدی، سکرتریت ملی جندر را با واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی در چارچوب فعالیت های این وزارت ایجاد نمودند.

- در سال ( 2008) منحیث متخصص مسایل جندردر بخش پروگرام ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایفای وظیفه نمود و استراتیژی جندر NHLP را تهیه نمود.

- ایشان سال 2010م، دیپلوم ماستری خویش را در رشته پالیسی سازی و ادارۀ عامه از دانشگاه کابل و واشنگتن استیت (Washington State University) به دست آوردند.

- مدت یکسال در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ایفای وظیفه نمود و به تعقیب آن به حیث متخصص مسایل جندر با پروگرام حمایوی سفارت کانادا CPSU کار کرد.بعد از دوسال تجارب کاری CPSU قرار داد مشاوریت بخش حقوق و توانمند سازی زنان و دختران (WGRE) را از سفارت کانادا به دست آورد.

- سال 2014 م، فعالیت های مختلف کاری خود را با ارگانهای بین المللی منحیث مشاور مستقل مسایل جندر به شمول سفارت های آسترالیا و کانادا و دفتر مرکزی UNWOMENادامه داد.

- او بیش از 18 سال در بخش های اداره، پالیسی سازی، مؤثریت کمک ها ، شامل سازی جندر، نظارت و ارزیابی و ریفورم مدیریت عامه،کار کرد و تجربه اندوخته است.

خانم مصلح در امور ادارات بین المللی و دیپلماتیک مثل:USAID, GIZ,UNDP,UNWOMEN، بانک جهانی،سفارت های جرمنی، کانادا و استرالیا تجارب کاری، مسلکی را کسب کرده است.ایشان در طرح پالیسی ها و استراتیژی های جندر، شامل سازی جندر، مدیریت، بررسی حقوق زنان در پروگرام های انکشافی، طرح و تحقیق برنامه های خاص جندر و تطبیق آنها،رشد ظرفیت ها و مهارت های کاری جندر و نظارت و ارزیابی برنامه های ملی وبین المللی،تجارب غنی، توانایی و تخصص خاص مسلکی داشته،به زبان های ملی( دری و پشتو ) و بین المللی ( انگلیسی و آلمانی ) بلدیت کامل دارند.