دیدگاه وزارت امور زنان

دیدگاه وزارت امور زنان:

افغانستان به یک کشور صلح آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت ها مستفید شوند.

ستراتیژی وزارت امور زنان:

محو تبعیض علیه زنان، انکشاف منابع بشری زنان، تأمین رهبری زنان جهت یقینی سازی مشارکت کامل و مساویانه ایشان در تمام عرصه های زندگی.

مأموریت وزارت امور زنان:

این مسوولیت همگانی تمام بخشها، دوایر و افراد می باشدکه مسایل زنان و نگرانی های تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام عرصه های کاری دولت، یعنی از پالیسی ها تا بودجه، برنامه ها، پروژه ها، خدمات و فعالیت ها و همچنان در استخدام، آموزش، ترفیع ها و تخصیص امتیازات و فرصت ها، شامل سازند و وزارت امور زنان از این پروسه نظارت نماید.

اهداف عمده و ستراتیژیك وزارت امور زنان:

 1. محوتبعیض علیه زن،
 2. انکشاف منابع بشری زن،
 3. مشارکت زنان دررهبری وتصمیمگیری

مقاصد اساسی وزارت امور زنان:

 • رفع مظاهرخشونت عليه زنان
 • ارتقاي سطح آگاهی و آموزش زنان
 • کاهش فقر، بیکاری، مرگ و میر زنان
 • گسترش جندر در ادارۀ عامه و جامعه
 • دادن فرصت ها و امکانات رشد به زنان
 • توانمند سازي زنان برای مدیریت و رهبري
 • افزایش سهمگيري و كارايي بيشتر زنان درارائه خدمات عامه
 • دسترسی زنان به کار، تحصیل، عدالتخواهی، اطلاعات و رسانه ها

 

پیام های وزارت امورزنان


سکتورامنیت

هدف از امنیت زنان، ایجاد و حفظ محیط مصئون است تا زنان بتوانند زندگی عاری از هر نوع ترس و خشونت داشته و در تأمین صلح و امنیت به سطح رهبری مشارکت نمایند


سکتور حراست حقوقی ووحقوق بشر

ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت، بد دادن و نکاح بدل (شغار) مطابق قوانین نافذه کشور جواز نداشته و جرم پنداشته می شود و عاملین آن تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند


مهر، نفقه (خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی) و میراث مطابق احکام شرعی و قوانین نافذه کشور، حق مشروع و مسلم زن می باشد، بیائید حقوق شرعی و قانونی زنان را رعایت کنیم


ثبت ازدواج ها و ولادت ها باعث جلوگیری از بسیاری معضلات و مشکلات بعدی در خانواده و جامعه می شود


سکتور رهبری و مشارکت سیاسی

بیائید از رهبری و مشارکت زنان در تمام عرصه های زندگی بخصوص در روند تصمیمگیری، پالیسی سازی و قانون گذاری، هم بحیث یک حق و هم به عنوان یکی از شرایط اساسی اداره مردم سالار، حمایت نمائیم


دسترسی به عدالت، اطلاعات، رسانه ها، معارف و خدمات صحی حق قانونی زنان و از اولویت های پلان کاری ملی زنان افغانستان است


مطابق ماده 33 قانون اساسی، اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند، بناءً زنان نیز همچون مردان میتوانند در پروسه انتخابات، انتخاب کنند و انتخاب شوند


سکتور اقتصاد، ایجاد کارو فقرزدائی

اشتغال و دسترسی زنان به شغل سالم، زمینه تقویت اقتصاد خانواده را مساعد می سازد


دخپل گران هیواد د لا زیات پرمختگ لپاره، زمونژ ملی او اسلامی دنده ده چه خپلو خویندو او میندو ته د اسلامی پورونو په ورکولو سره دهغوی اقتصاد پیاوری کرو


فراگیری آموزشهای حرفوی و مسلکی باعث توانمندی اقتصادی زنان در جامعه میگردد


سکتور صحت

مادران با سواد متضمن صحت وقایوی خانواده و تعلیم و تربیه اطفال اند


بیائید برای از بین بردن تبعیض میان دختر و پسر در تغذیه، صحت، تعلیم و سایر حقوق آنها، تلاش مشترک نمائیم


سهم فعال زنان در عرصه آموزش های صحی سبب جلوگیری مرگ و میر مادر و نوزاد میگردد


سکتور تعلیم

آموختن علم بر هر فرد مسلمان (زن و مرد) فرض است. (حدیث نبوی "ص")


شناخت الله (ج) بدون علم نا ممکن است، پس بیائید تعلیم را میان دختران و پسران عام سازیم


خداوند متعال میفرماید “آیا برابر اند کسانیکه میدانند و کسانیکه نمی دانند"، یقیناً که نه، بناءً کسب علوم در عرصه های مختلف ضرورت مبرم زن و مرد در یک جامعه اسلامی می باشد