دست آورد ها

زنان و دختران در افغانستان با حمایت و رهبری وزارت امور زنان به دستاوردهای زیادی نائل شده اند.

1.میکانیزم های حقوقی

 • قانون اساسی افغانستان (۱۳۸۳) تبعیض جندر را منع قرارداده است.
 • قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۸۸ توسط فرمان رئیس جمهور توشیح گردید.
 • یکتعداد تعدیلات در قانون خدمات ملکی که زنان را اجازه میدهد تا در سازمان های دولتی اشتراک داشته باشند.
 • تصویب مقرره مراکز حمائیوی  زنان
 • تصویب مقرره مبارزه با آزار و اذیت جنسی
 • تصویب قانون فامیل
 • تدوین قوانین جهت جلوگیری تبعیض بر اساس جنسیت
 • افغانستان متعهد به هفت معاهدات اساسی نه گانه حقوق بشر بین المللی بشمول کنوانسیون منع تمام انواع خشونت ها علیه زنان می باشد. وزارت امور زنان یک کمیته بین الوزارتی را جهت بیان تعهدات گزارش از طریق این میکانیزم ها ایجاد نموده است.

2.سطح تشکیلاتی

 • تأسیس وزارت امور زنان منحیث یک نهاد پالیسی ساز و ناظر نهادهای دولتی برای حقوق زنان و دختران.
 • تأسیس کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت نظارت، حمایت و تقویت حقوق بشری تمام شهروندان.
 • تأسیس محکمه فامیلی
 • تأسیس کمیسون های منع خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات
 • تأیسیس واحدهای اختصاصی خشونت علیه زنان در ۲۶ دفتر ولایتی لوی څارنوالی.

٪۳۵

از ۵.۸ میلیون شاگردان مکاتب را اکنون دختران تشکیل میدهند. در سال ۱۳۸۱ تعداد ۹۰۰ هزار شاگرد که تقریباً تمام آنها را پسران تشکیل می نمود، وجود داشت.

 ٪۳۴

از۱۸۴،۰۲۴معلمین مکاتب افغانستان را زنان تشکیل میدهد.

در سال ۱۳۸۱ یک زن در ۲۷ دقیقه در هنگام زایمان از بین میرفت. در سال ۱۳۹۵ این رقم به یک زن در هر دو ساعت کاهش یافته است.

 

اکنون افغانستان در طول تاریخ خویش بلندترین تعداد زنان در بست های دولتی ارشد را دارا میباشد.

 

زنان ۲۸٪ در مشرانو جرگه و  ۱۸٪ در ولسی جرگه افغانستان بشمول چهار وزیر در                    کابینه و نه معین وزراء را تشکیل میدهد.

 

  ٪۲۰

  وظایف سکتور عامه را زنان اجراء می نمایند. چهار سفیر و یک والی از زنان در افغانستان وجود دارد.

                 در شورای عالی صلح اکنون یک زن منحیث معاون و یک زن منحیث مشاور ایفای وظیفه می نمایند.

به تعداد ۲۴۰ قاضی در سیستم عدلی و قضائی افغانستان موجود است و حکومت وحدت ملی تعهد نموده است تا اشتراک زنان را درتمام سطوح تأمین نماید.

                            اما چالش ها وجود دارند...

 

باوجود این دستاورد های ملموس در کشور "دستاوردهای شکننده" به نظر میرسد. بیشتر زنان از مزایای پیشرفت های بدست آمده مستفید نمیشوند، و هنوز هم بلاتکلیفی در عرصه حاصل نمودن صلح پایدار و پیشرفت وجود دارد.

بدتر شدن اوضاع امنیتی و تحولات دیگر به این معنی است که زنان و دختران افغان هنوز هم جز قشر آسیب پذیر نقوس این کشور بشمار میروند، متحمل شدن سطوح بالای خشونت و محرومیت، زنان را از دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی باز میدارد. زنان هنوزهم در پروسه تصمیم گیری در تمام سطوح کمتر سهیم هستند.

٪۸۷ زنان در افغانستان یک نوع از خشونت را در طول عمر شان تجربه می نمایند، با  گزارشدهی ۶۲٪ی از انواع مختلف خشونت.

٪۳۹ زنان افغان اظهار میدارند که شوهرانشان آنها را در طی چند سال گذشته لت و کوب نموده اند و ۵۲٪ زنان خشونت های فزیکی را در طول عمر شان تجربه می نمایند.

٪ ۵۷ دختران در افغانستان زیر سن ۱۶ عروسی می نمایند. اکثراً دختران به سن کم و بخاطر حل و فصل بدهی های مالی و سیاسی  به ازدواج مجبور میشوند.

بسوی پیشرفت

حکومت افغانستان متعهد به مساوات جندر و اتخاذ پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و پلان کاری ملی در تطبیق مقرره 1325 شورای امنیت سازمان ملل روی زنان، صلح و امنیت می باشد.

وزارت امور زنان مکلف است تا تلاش های دولت را در همه عرصه ها رهبری نماید. که شامل توسعه جندر در تمام برنامه ها و پالیسی های دولت، و همچنان نظارت بر پیشرفت های زنان، رهبری ابتکارات پالیسی و راه اندازی تبلیغات، تعلیمات عامه و پیشرفت روی حقوق زنان می باشد.

 برای ادامه ترقی و حفظ پیشرفت زنان، وزارت امور زنان روی کار بالای ساحات کلیدی اولویت مؤظف شده است، بشمول:

 1. عملی سازی پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و پلان کاری ملی 1325 شورای امنیت سازمان ملل طوریکه باعث انکشاف اشتراک زنان در پروسه های تصمیم گیری، انتخابات و صلح، و ضامن حمایت زنان از  هرنوع خشونت و تبعیض باشد.
 2. توسعه دسترسی زنان به عدالت
 3. ارائه حمایت به بازماندگان خشونت.

دولت افغانستان متعهد به استخدام 10,000 زن الی ختم سال جاری میباشد.