تدویر موفقانه جلسه آموزشی رؤسای امور زنان ولایات

جلسه آموزشی  چهار روزه نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغان به اشتراک  رؤسای امور زنان مرکز و ولایات و مدیران پلان آن  به تاریخ 10 سرطان در پارک استار هوتل از سوی وزارت امور زنان به همکاری  دفتر UNDP دایر شد.

درافتتاح این جلسه  فوزیه حبیبی؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ابومسلم صدیقی؛ مشاور ارگان های محل، آقای یوشیویو معاون دفتر UNDP و شماری از مشاورین و کارمندان وزارت امور زنان اشتراک داشتند.

هدف از تدویر این جلسه، آگاهی و آماده گی در باره تطبیق مرحله دوم  نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان کاری ملی مطابق و شاخص های با اولویت آن  در ولایات می باشد.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان درافتتاح این جلسه، ضمن اظهار امتنان از همکاری های دفتر UNDP که  در جزء ششم برنامه با اولویت وزارت امور زنان، با این اداره  همکار است، اضافه نمودند :" طوری که در جریان هستید سال گذشته وزارت امور زنان مطابق فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان کمپاین آگاهی را عامه در راستای کاهش خشونت علیه زنان راه اندازی نمود و طور مؤفقانه به پایان رسانید دور اول نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغان طی شش ماه در مرکز انجام یافت."

ایشان خاطر نشان ساختند که ریاست های امور زنان ولایات درامر نظارت از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغان نقش کلیدی دارند. ایشان  از رؤسای ولایات خواستند تا پروسه ارزیابی  مطابق شاخص های بااولویت  مدیریت نماید."

در این جلسه طبق اجندا روی مسایلی چون وظایف ریاست های امور زنان ولایات در رابطۀ به تغییر و بهبود وضعیت زنان مبني بر مطالبات پلان کاری ملی، طرزالعمل نظارت و ارزیابی ، برنامۀ نظارتی از تطبیق پلان کاری ملی، پلان متحدالمال نظارت و ارزیابی در ولایات بحث صورت گرفت. تحلیل گزارش مرحلۀ اول نظارت و ارزیابی از تطبيق پلان كاري ملي براي زنان افغانستان ارایه شد و درباره شاخص های با اولیت نظارت و ارزیابی  کار گروپی صورت گرفت.