اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 5 -4-1398

بر اساس ایمیل واصله از ریاست امور زنان ولایت بادغیس؛ اسامی نور احمد که یک شخص فقیر میباشد به اثر نیازمندی و فقر اقتصادی ، مبلغ 60000 هزار افغانی از اسامیان هر یک ملا نصیر و عبدالحمید جهت تداوی قرض نموده بعد از مدتی اسامیان جهت اخذ قرض خویش به وی مراجعه نموده موصوف از اینکه قروض خویش را پرداخته نتوانسته به عوض مقروضیت خویش دو سال پیش دختران خورد سن خود مسمات آمنه که طفل 5 ساله بوده در بدل 500000 افغانی به عقد نکاح اسامی سعید 9 ساله پسر ملا نصیر در آورده است و مسمات فیروزه را که 3 سال عمر داشت در بدل 400000 افغانی به عقد نکاح اسامی میرویس 8 ساله نواسه عبدالحمید نام در آورده است.

وزارت امور زنان ضمن تاثر وتاسف فراوان به  ازدواج این کودکان زیر سن؛ این اعمال زشت را تقبیح نموده و هر نوع خشونت علیه زنان و دختران را محکوم و آن را خلاف ارزش های دینی و انسانی دانسته از نهاد های عدلی و قضایی خواستار رسیدگی به این قضیه می باشد.

وزارت امور زنان کشور همچنان از عالمان دین نیز تقاضا می نماید تا در خصوص ازدواج های قبل از بلوغیت ، اضرار و عواقب ناگوار آن در مساجد به تبلیغ و آگاهی دهی ‌بپردازند تا اینکه مانع خشونت علیه زنان و کودکان گردند.

 

رهبری وزات امور زنان