جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی

جلسه هماهنگی مسوولین واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی، تحت ریاست خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با اشتراک رؤسا، مشاورین و کارمندان این وزارت و آمرین جندر وزارت خانه ها، بتاریخ 25 سرطان سال 1398، در تالار آموزش ریاست اطلاعات وزارت امو زنان برگزار گردید.

هدف از تدویراین جلسه، تعمیم تجارب مسوولین واحد های جندر در راستای گسترش تساوی جندر، عنوان شده بود.

در نخست خانم وردک، اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته، بر جدی بودن اشتراک کنندگان در جلسات تأکید نموده، افزود؛ " جلسات باید به شکل دورانی در هر ماه یکبار از ادارات سکتوری آغاز گردد و در این جلسات در سطح معینان وزارت خانه ها اشتراک داشته باشند تا موثریت و مهم بودن جلسات قابل دیده شود".

سپس اشتراک کنندگان این جلسه، در مورد پیگیری تصامیم جلسات قبلی، جمع آوری پرسشنامه های سروی و بررسی وضعیت زنان، جمع آوری معلومات از تطبیق برنامه میثاق شهروندی در وزارت ها و ادارات مستقل، مشکلات مسوولین واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات و چگونگی ارسال گزارشات مسوولین واحد های جندر، بحث و تبادل نظر نمودند.