تشویق و تمجید شهلا عارفی، از سوی رهبری وزارت امور زنان

رهبری وزارت امور زنان کشور، طی یک اقدام انسان دوستانه، خانوادۀ خانم شهلا عارفی؛ مادری که همزمان 3طفل بدنیا آورده بودند را ملاقات نموده و مورد نوازش مادرانه و تشویق مادی و معنوی قرارداده، اجرای معاش سوپرسکل شانرا (بصورت فوالعاده)، غرض تقویۀ بنیۀ اقتصادی و پرورش سالم فرزندان شان، به ریاست منابع بشری این وزارت همچنان رسماً هدایت دادند.

الحاج دلبرنظری، وزیر امور زنان با اعطای تحایف و اهدای دستۀ گل، روی اطفال نازنین این بانو را بوسیده و آنانرا بزرگترین نعمت الهی و میوه های کمیاب باغ بهشت قلمداد کردند. وزیر امور زنان همچنان خطاب به والدین سه فرزند، افزودند:" مادر، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در راستای تربیت و پرورش نونهالان جامعۀ خویش دارا میباشد که بدون شک بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور و جامعه، متکی به ارادۀ آهنین مادران شایسته و ورزیده میباشد و بانو شهلا عارفی طی سالهای متمادی با خلوص نیت، با این وزارت همکار بوده و از هیچ نوع تلاشی در جهت بهبود وضعیت تعلیمی و تحصیلی بانوان کشور دریغ نورزیده است. بناً امدوارهستم این نونهالان خانواده خانم عارفی، به عالی ترین شیوه پرورش یابند چون طبق شهادت تاریخ، مادران این سرزمین قهرمان پرور، همپای مردان جامعه قادر اند با نیروی فکری عالی، توانمندی و خود ارادیت، در امر تربیۀ سالم فرزندان از هیچ تلاشی فروگذاشت ننمایند که در واقع خانم شهلا جان از جملۀ همان مادران خواهد بود.

گفتنی است که این ملاقات مقام رهبری وزارت امور زنان در پیوند به بزگداشت روز مادر و تقدیر مادران ممتاز به پیشواز صدمین سالروز استرداد استقلال که چندی قبل از سوی این وزارت به عالی ترین شیوه تجلیل گردید، صورت پذیرفته است.

 شایان تذکر است که تقدیر خانوادۀ خانم عارفی در حضورداشت محترم عزیزالرحمن احمدی، رییس دفتر مقام، روسای مالی و اداری، پالیسی و پلان، امور ولایات و مراکزحمایوی وزارت انجام یافت و هریک از اشتراک کنندگان برای نوزادن طول عمر و صحتمندی کامل از بارگاه خداوند متعال استدعا نمودند