ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با رئیس کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو

بانو سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با آقایان محمد شاکر حبیب یار، رئیس کمیسیون ملی یونسکو وآیسیسکو وزارت معارف، عبدالمبین قریشی، عبدالمعین جوهری و حیات الله مهریار، مشاور و کارمندان این کمیسیون، به تاریخ 30 سرطان سال 1398، خورشیدی، در دفتر کارشان ملاقات نمود.

در این دیدار طرفین روی تداوم همکاری های همیشگی وزارت امور زنان و وزارت معارف، جهت افزایش شمولیت دختران به مکاتب، بحث و تبادل نظر نمودند.

در این ملاقات آقای حبیب یار، ضمن ابراز خرسندی از پذیرفتن شان، در رابطه به موضوع صحبت نموده افزود؛ " ما با پنج وزارت خانه سکتوری همکاری داریم و در آن جمله وزارت امور زنان طی سالهای قبل در بخش های (کمپاین افزایش شمولیت دختران به مکاتب و جندر) همرای ما همکار است و امسال هم تقاضا داریم که در بخش های تعلیم و تربیه، کلتور و فرهنگ و ساینس، با ما همکار باشند".

متعاقباً بانو وردک، ضمن ابراز خرسندی از حضور ایشان، افزود؛ "ما از همکاری های همه جانبه وزارت محترم معارف و کمیسیون ملی یونسکو در قبال خدمات بی شایبه شان برای تعلیم دختران اظهار قدر دانی می نماییم، وزارت امور زنان مثل سال های قبل همکار کمیسیون ملی یونسکو میباشد".

در ادامه معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان گفت: "ما سمپوزیم هایکه در ولایات داشتیم اکثراً تقاضای زنان ولسوالی های دور دست ایجاد مکاتب محلی در مناطق شان بود و در ضمن قرار احصائیه های اخیر تقریباً 3.5 ملیون اطفال از مکاتب محروم هستند، بناً ما باید با همکاری  کمیسیون ملی یونسکو وزارت معارف، در این قسمت دادخواهی نموده زمینه ایجاد مکاتب محلی را در ولسوالی های دور دست فراهم نماییم".

سپس طرفین با وعده همکاری و هماهنگی، تاکید بر تهیه یک پروپوزل جامع و واضع طبق پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت امور زنان نمودند، که توسط آن در بخش تعلیم و تربیه اطفال بخصوص دختران، دونر یابی و دادخواهی نمایند.