کـنفرانـس اعـتیاد زنـان بـه مـواد مـخـدر باعث از هـم گسیختگی خانواده

کنفرانس اعتیاد زنان به مواد مخدر عامل از هم گسیختگی فضای مصئون خانواده، در مشارکت ادارات ذیربط، ضمن تجلیل از هفته جهانی مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر، با حضور الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، معینان وزارت صحت عامه و کار امور اجتماعی، نمایندگان نهاد های خصوصی و دولتی و رسانه ها، به تاریخ 11 سرطان سال 1398، در تالار سینما زینب در مقر وزارت امور زنان، برگزار گردید.

نخست، الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، ضمن خوش آمدید اشتراک کننده گان به کنفرانس و تأکید بر اشتراک نمایندگان دعوت شده از سطح رهبری در چنین کنفرانس های حیاتی، طی سخنانی گفت؛ مبارزه با مواد مخدر جزء فعالیت های وزارت امور زنان است، همچنان ما به واحد های دومی خود (ریاست های امور زنان ولایات) هدایت داده ایم که همیشه با نهاد های جلوگیری کننده از مواد مخدر و اعتیاد، همکار و همگام باشند چون اعتیاد زنان بنیاد خانواده ها را متزلزل می سازد و از هم می پاشد.

وزیر امور زنان در ادامه صحبت هایش افزود؛ طی یک تحقیقاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته نشان می دهد که 45% زنان از سوی مردان خانوداده مصاب به اعتیاد می شوند. همه میدانیم که یگانه عوامل خشونت در خانوداده اعتیاد است و معتاد شدن زن تنها به ضرر خودش نه بلکه باعث بربادی خانواده می گردد.

سپس نمایندگان وزارت صحت عامه، کار امور اجتماعی، در رابطه به موضوع صحبت نموده و در اخیر این بخش پرزنتیشن های علل و عوامل اعتیاد در سطح کشور بخصوص زنان، وقایه، تداوی و پیگیری معتادین زن شفا یافته، از سوی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه و مرکز تداوی معتادین 100 بستر زنانه، ارائه گردید.

متعاقباً پنلی با اشتراک نمایندگان وزارت امور زنان، صحت عامه، معارف، امور داخله، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، ریاست تداوی معتادین زن و موسسه UNODC،  ایجاد گردیده در رابطه به جلو گیری از اعتیاد زنان، بحث نموده و برای پرسش اشتراک کنندگان پاسخ های ارائه نمودند.

در پایان این کنفرانس قطعنامه ی در مورد (اعتیاد زنان به مواد مخدر عامل از هم گسیختگی فضای مصئون خانواده) ترتیب گردید.