ملاقات معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان با رئیس تیم تتراتیک

یک شنبه، 16 سرطان سال 1398

محترم سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان کشور با آقای ایمری ادورادویو، رئیس تیم پروگرام حمایت سکتور عدلی (JSSP) در افغانستان، بتاریخ 16 سرطان سال 1398 خورشیدی، در دفتر کار شان ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار آقای Emery Adoradio، ضمن سپاسگزاری از محترم سپوژمی وردک، بخاطر پذیرش آنها در دفتر کاریشان، در باره  همکاری های کاری میان موسسه مذکور و وزارت امور زنان صحبت نموده و در زمینه، هر دو جانب تبادل نظر نمودند.

در نخست، آقای ایمری، در رابطه به موضوع صحبت نموده افزود؛ مدت ها میشود که یک تیم کاری ما (JSSP)، با وزارت امور زنان همکاری دارد و اکنون میخواهیم اطمینان تداوم همکاری خویش را با شما داشته باشیم و در ضمن البته بعد از تداوم همکاری ما، در مورد ارتقای ظرفیت کارمندان این وزارت ورکشاپ های را از قبیل؛ روش تحقیق برای ریاست و مدیران بخش حقوق و اصول قانون و ... در آینده های نزدیک در نظر داریم.

سپس خانم وردک، معین مسلکی و پالسی وزارت امور زنان کشور با ابراز خرسندی از حضور ایشان طی سخنانی افزود؛ ما همکاری های دفتر محترم JSSP را به دیده قدر می نگریم و خواهان تداوم کار شما میباشیم، بودن نمایندگان دفتر شما در وزارت امور زنان به مصابه یک بازوی قوی برای ماست. فعالیت های دفتر تتراتیک برای زنان خیلی ها موثر است، ما میخواهیم همین فعالیت ها وسیع تر گردد و همچنان کارمندان وزارت امور زنان و واحد های دومی ما (ریاست های امور زنان ولایات)، به برنامه های یاد شده نیازمند میباشد و باید برای آنها در موارد فوق آموزش داده شود.