افتتاح طعام خانه وزارت امور زنان

 طعام خانه وزارت امور زنان بعد از مدتی امروز شنبه مورخ  1/4/1398

با حضور الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ، الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و پلان ، محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با قطع نوار رسما" افتتاح گردید .

وزیر امور زنان ج.ا.ا ضمن قدردانی از این اقدام نیک معینیت و ریاست مالی و اداری این وزارت گفت:" ایجاد مجدد آشپزخانه این وزارت  گام نیک در امر اعاشه کارمندان وزارت پنداشته ابراز خرسندی نمود و از همه همکاران خواست تا همانند اعضای یک خانواده به دور یک میز همه روزه به وقت معینه صرف طعام نمایند."

قابل تذکر است نسبت معدودیتهای مالی قبلن این آشپزخانه از کار باز ماند و به اساس هدایت معینیت مالی و اداری این وزارت و حکم ریس جمهور ؛ در پهلوی ماکولات کارمندان و همکاری وزارت مالیه ، با داشتن چند تن از بانوان آشپز دوباره به فعالیت آغاز نمود .