تـدویر شـصت و نهمین جـلسه کـمیته انسـجام و هـماهـنگی

شصت و نهمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی، تحت ریاست الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با اشتراک اعضای این کمیته، بتاریخ 30 سرطان سال 1398 خورشیدی، در تالار ریاست مراکز حمایوی این وزارت دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، حل چالشها و مشکلات مراکز حمایوی با ارگانهای عدلی و قضایی، عنوان گردیده بود.

در نخست خانم وردک، با اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان و سخنان همه جانبه از جلسات قبلی، ضمن صحبت های همه شمول در رابطه به موضوع، خواهان ادامه جلسه طبق آجندا گردید.

 سپس اشتراک کنندگان در رابطه به پیگیری تصامیم جلسات قبلی توسط مسئولین مطابق پلان پیگیری، تعدیل مقرره مراکز حمایوی از سوی اعضای این کمیته، اخذ نظریات اعضای کمیته در ارتباط به تعدیل مقرره مراکز حمایوی، مشکلات کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان در زمان معرفی زنان متضرر از خشونت به مراکز حمایوی، مشکلات و عدم همکاری ریاست حقوق کابل در قسمت تطبیق جلب ها و معرفی قضایا از ولایات که تحت پوشش مرکز حمایوی نمی باشد، طبق آجندا بحث و تبادل نظر نمودند.

در اخیر خانم وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان و اعضای کمیته با نتیجه گیری و طرح پیشنهادی آجندا به جلسات آینده، خواهان در یافت مشکلات مراکز حمایوی و راه های حل آن و جلو گیری از دوباره متضرر شدن زنان خشونت دیده، شدند.