ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با نماینده بنیاد آسیا

بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان با خانم فرح عظیم خان، رئیس بخش توانمند سازی زنان در بنیاد آسیا، بتاریخ 25 سرطان سال 1398 خورشیدی، در دفتر کاری شان دیدار و گفتگو کرد.

بنیاد آسیا پروژه ی را با هزینه 7 ملیون دالر کانادایی از بخش انکشافی سفارت کانادا، قرار داد نموده است و از این مبلغ یک فند بزرگی را به نام صندوق وجهی توانمند سازی زنان ایجاد نموده و برای آنعده از انجو ها و زنان شاغل که برای توانمند سازی زنان طرح های معقول داشته باشند حمایت تخنیکی، ظرفیت سازی و پولی می نمایند و این پروژه در 10 ولایت کشور قابل تطبیق است.

در این دیدار طرفین روی؛ همکاری و هماهنگی وزارت امور زنان با بنیاد آسیا، معرفی انجو های که برای توانمند سازی زنان کار می کنند و زنان شاغل که طرح های پسندیده برای تقویت زنان دارند بحث نموده و تبادل نظر نمودند.

قابل ذکر است که در این دیدار معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن وعده هر گونه همکاری با بنیاد آسیا، تقاضای حمایت از انجو های همکار با وزارت امور زنان را، شدند.