ملاقات وزیر امور زنان با نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان

پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر؛ وزیر امور زنان با آقای مایورس آرجوچمیس؛ نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به تاریخ 16 سرطان ملاقات نمودند.

در این ملاقات وزیر امور زنان در رابطه به کارکردها و دستآوردهای وزارت امور زنان طی 12 سال اخیر معلومات ارایه نمودند.

همچنان در این ملاقات در رابطه به چالش های فرا راه زنان، انتخابات 2014 ریاست جمهوری، نقش زنان در انتخابات، آماده گی های وزارت امور زنان جهت اشتراک زنان در انتخابات و کنفرانس توکیو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.