به 200تن از طریق وزارت امور زنان به مناسبت ماه مبارک رمضان مواد خوراکی توزیع گردید

مقداری از مواد خوراکی به 200 تن از زنان بی بضاعت و متکفل خانواده از سوی بنیاد خیریه غضنفر به همکاری وزارت امور زنان به تاریخ 17 سرطان سال جاری در مقر وزارت امور زنان توزیع گردید.

فوزیه حبیبی؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان حین توزیع  این مواد گفتند" وزارت امور زنان به منظور تحقق پیام این وزارت در رابطه به روز مادر که همانا  رسیدگی و دلجویی از حال واحوال مادران داغدیده و متکفل خانواده می باشد و فرا رسیدن ماه پر برکت رمضان، یک مقدار مواد خوراکی را که شامل برنج و روغن است، به زنان بی بضاعت توزیع می نماید."

وی همچنان از موسسات خیریه و سایر تجار ملی کشور خواست تا با استفاده از فیوضات ماه مبارک رمضان، در امر کمک رسانی به خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت با امکانات دست داشتۀ خویش حمایت و مواظبت نمایند.

معین مالی واداری وزارت امور زنان با تفویض سپاس نامه به بنیاد خیریه غضنفر، از کمک های این بنیاد برای نیازمندان ابراز امتنان نموده، خواهان ادامه همکاری در راستای کمک رسانی به فامیل های بی بضاعت شدند.

گفتنی است که بنیاد خیریه غضنفر همه ساله مقداری مواد خوراکی و امدادی را به همکاری وزارت امور زنان به  کارگران وزارت و سایر نیازمندان توزیع می نماید.