ملاقات وزیر امور زنان با یکی از ترینران بین المللی افغان

 محترم پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان با محترم داکتر حیات الله عتید، مشاور در امور ارتقای ظرفیت و ترینر بین المللی که حالا در شهر جده عربستان سعودی کار و زندگی می نماید، به تاریخ 5/4/1392 در دفتر کارش، ملاقات نمود. او پیرامون مدیریت استعدادها و ضرورت ارتقای ظرفیت افغانها به منظور اعمار افغانستان نوین و انکشاف جامعه از طریق رشد قابلیت ها و مهارتهای جوانان صحبت نمود؛ متذکر شدکه جوانان افغان، مستعد و زحمتکش اند، با داشتن دیدگاه مشخص میتوانند با امکانات کم در زمان محدود به سرمنزل مقصود نایل گردند و دستاوردهای شایانی را  به نمایش گذارند. بسیاری از جوانان اعم از پسران و دختران به پیروی از برنامه رشد استعداد ها توانسته اند، پروژه های مهمی را طراحی و تغییراتی را در ماحول ایجاد نمایند.

وزیر امور زنان مرتبط با موضوع متذکره، بخصوص ضرورت ارتقای ظرفیت زنان بر حسب نیازسنجی های که صورت گرفته است، صحبت نمود و خاطر نشان ساخت که استعداد های بالقوه و نهفتۀ زنان افغانستان با حصول فرصت ها و دریافت امکانات و زمینه های کار و تحصیل، گل میکند و به شگوفه و ثمر می نشیند. ما از تجارب و اندوخته های شما در فرصت های مغتنم برای رشد و شگوفایی استعداد ها و ظرفیت های زنان استفاده خواهیم کرد.

داکتر عتید، در پاسخ اظهار داشت که ایشان از هیچنوع همکاری برای رشد و ترقی زنان افغان که حیثیت و جایگاه ارجمند خواهر و مادر را دارند، دریغ نمی ورزد.