وزیر امور زنان در نشست کمیسیون امورزنان، جامعه مدنی وحقوق بشر پارلمان اشتراک نمود

(آمریت رسانه ها)

پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان کشور به تاریخ 4 سرطان  در نشست کمیسیون امورزنان جامعه مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه اشتراک نمودند.

در این جلسه پیرامون برنامه های وزارت امورزنان درقبال حضور فعال زنان درانتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 داکتر غضنفر در رابطه به اجراات وزارت امور زنان در زمینه  انتخابات از جمله ساختن پالیسی نقش و حضور  فعال زنان درانتخابات و پلان تطبیقی آن، همکاری همه جانبه ریاست های امورزنان ولایات با کمیسیون های ولایتی انتخابات و فعالیت های آنان در رابطه به نقش وحضور فعال زنان درانتخابات معلومات ارایه نمودند.

همچنان وزیر امور زنان در مورد آگاهی دهی زنان از نقش شان در انتخابات از جلب همکاری های علما و متنفذین، تدویر بحث ها و نشر سپات های تلویزیونی، پیام های رادیویی ، برنامه ها ی آگاهی دهی برای محبوسان و زنان تحت توقیف، تدویر ورکشاب ها، چاپ و نشر مضامین درمورد انتخابات درنشریه ها ( میرمن وارشاد النسوان ) نیز یادآور شدند.

 گفتنی است که معاون کمیسیون مستقل انتخابات که در این نشست اشتراک داشتند، نیز دررابطه

به اجراات کمیسیون مستقل انتخابات صحبت نمودند.