کارشناس بودجه پاسخگوی به جندر

عنوان وظیفه:

کارشناس بودجه پاسخگوی به جندر

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور زنان

بخش:

ریاست پالیسی و پلان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر توسعه پالیسی‌ها

گزارش­گیر از:

ندارد

کد بست:

38-90-04-018

تاریخ بازنگری:

14/12/1397

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تحلیل و ارزیابی بودجه ملی و مصارف بودجه از دیدگاه جندر، طرح پیشنهادات عملی برای بهبود بودجه جندر و مصارف مربوطه.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفوی:

 1. ترتيب  پلان کاری  هفته وار، ماهوار، ربعوار  و سالانه، جهت نیل به اهداف پیش بینی شده ریاست؛
 2. تشریک مساعی با ریاست‌های سکتوری در شناسایی پروژه‌ها و پروگرام‌های جندر و توانمندسازی زنان؛
 3. حصول اطمینان و هماهنگی با وزارت مالیه در دفاع بودجه پروگرام‌ها و پروژه‌های مربوط به توانمندسازی زنان در مجالس دفاعیه بودجه؛
 4. تحلیل و ارزیابی بودجه سالانه دولت از دیدگاه جندر و تهیه گزارش به وزارت، ریاست جمهوری، کابینه و شورای وزریران؛
 5. حصول اطمینان از ارتباط منطقی چالش‌های پالیسی و برنامه‌ها و راه‌های حل آن ازطریق تدوین، تطبیق و نظارت پروژه‌های مربوطه؛
 6. هماهنگی و تسهیل برنامه‌های آموزشی بودجه سازی جندر برای کارمندان ریاست‌های سکتوری وزارت امور زنان و دیگر ادارات دولتی؛
 7. همکاری نزدیک با ریاست نظارت و ارزیابی در نظارت از تطبیق پروژه‌های جندر و پروژه‌های حساس جندر؛
 8. رهبری گفتمان در سطح پالیسی‌های جندر و توانمندسازی زنان، به‌منظور تطبیق بودجه سازی جندر در کشور؛
 9. حصول اطمینان از تطبیق پالیسی های موجوده چون نپوا، مقرره آزار و اذیت جنسی، قانون منع خشونت علیه زنان و قطعنامه 1325 از طریق دادخواهی و کار با وزارت مالیه و ادارات مربوط؛
 10. مطالعه مسوده بودجه ادارات مورد نظر، با نظرداشت پلانها و پروژه‌های آنها، به‌منظور ارزیابی وضعیت بودجه مطروحه ادارات مربوطه از دیدگاه جندر؛
 11. ارایه گزارش‌های ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوطه، به‌منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه طبق قوانین و مقرره‌ها و اهداف اداره، سپرده می شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، جندر و مطالعات توانمندسازی زنان، توسعه پایدار و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق الذکر ترجیح داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک‌سال؛
 3. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.