آمرتوسعه پالیسی ها

عنوان وظیفه       : آمرتوسعه پالیسی ها

وزارت/اداره        : امورزنان

موقعیت              :  کابل

بخش                 : ریاست پالیسی وپلان

بست                  : 3 )

گزارشدهی به       : رئیس پالیسی وپلان

گزارشگیری از     : کارشناس پالیسی های سکتوراجتماعی و فرهنگی ، کارشناس پالیسی های سکتور اقتصادی و ملی، کارشناس بودجه پاسخگو به جندر.

کود                   : (                 )

................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه         : توسعه پالیسیهای امورزنان به منظور تطبیق بهتر و دستیابی به اهداف.

................................................................................................................................................................................

شرح وظایف:     

 1. ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان ریاست جهت دست یابی به اهداف.
 2. مدیریت ورهبری پرسونل مربوطه غرض حصول اهداف کاری .
 3. بازنگری و  شناسایی چالش های موجود در پالیسی های وزارت به منظور طرح، تعدیل و انکشاف پالیسی های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی.
 4. شناسایی و مطالعه قابلیت های تطبیق پالیسی های مطروحه وزارت امور زنان به منظور  ایجاد اصلاحات ممکن.
 5. جمع آوری ارقام و احصائیه های معلوماتی، ضروریات و نیازمندی های وزارت غرض طرح و ترتیب پالیسی ها.
 6. تحلیل و تجزیه آمار و اطلاعات جمع آوری شده به منظور استفاده از آن در طرح و انکشاف پالیسی های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی.
 7. طرح، تعدیل  و انکشاف  پالیسی های وزارت بر اساس اطلاعات و با در نظرداشت دیدگاه، مأموریت، اهداف و استراتیژی های وزارت
 8. تحلیل و تفسیر پالیسی های امور زنان عندالزوم در مرکز و ولایات به منظور وضاحت و تثبیت مسیر برنامه ها.
 9. تحقیق و مطالعه در مورد پالیسی های امور زنان کشور های مماثل به منظور طرح و انکشاف پالیسی ها.
 10. ایجاد میکانیزم های خاص برای طرح و توسعه پالیسی ها (رهنمود ها، طرزالعمل ها و میکانیزم های عملی).
 11. مطالعه پالیسی ها و پلان های وزارت ها و ادارات در سکتور مربوطه به منظور درج ارزش های جندر.
 12. فراهم آوری تسهیلات و کمک های تخنیکی به وزارت ها و ادارات به منظور تأمین ارزشهای جندر.
 13. ارزیابی اجراات پرسونل تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای  باز دهی کیفت کاری.
 14. انجام سایر وظایف که از طرف اداره طبق قوانین ومقررات نافذه  جهت برآورده شدن اهداف سپرده میشود.

................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:

مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:
 • لیسانس اقتصاد، علوم اجتماعی؛ به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.
 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
 • دو سال مرتبط به وظیفه.
 1. مهارتهای دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
 • بلدیت کامل به یکی از  زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • پلانگذاری، اداره، مدیریت، آگاهی از قوانین مرتبط به زنان، آموزش های جندر وآشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.