کارشناس نظارت ازمشارکت زنان در امور رهبری، امنیتی و حالات اضطرار

عنوان وظیفه         : کارشناس نظارت ازمشارکت زنان در  امور رهبری، امنیتی و حالات اضطرار

وزارت/اداره         : امور زنان

موقعیت               :  کابل

بخش                  : ریاست نظارت و ارزیابی

بست                  : ( 4)

گزارشدهی به        : آمر نظارت بر امور جندر و توانمند سازی زنان

گزارشگیری از      : ندارد.

کود                    : (             ) 

................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه        : نظارت از روند تطبیق پالیسی ها، برنامه ها و پروژه های جندر در  امور رهبری ، امنیتی و حالات اضطرار از وزارت ها و ادارات سکتوری، مطالعه و  شناسایی مواردی که سبب تأخیر در روند تطبیق پالیسی ها و برنامه ها می گردد.

................................................................................................................................................................................

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  جهت اجرای بهتر وظایف و بدست آوردن اهداف در مطابقت به پلان عمومی ریاست.
 2. مرور  و تحلیل پالیسی ها و پلان ها در  سکتور امنیتی و رهبری مرتبط به زنان به منظور دریافت نقاط قوت و ضعف.
 3. بررسی و نظارت مستمر از کارکرد های ادارات سکتوری در بخش رهبری، امنیتی و حالات اضطرار برای زنان و ارایه گزارش به مسئولین ذیربط.
 4. ارائه طرح های مشورتی نظارتی  پیرامون  پالیسی های رهبری، امنیتی و حالات اضطراروزارت به منظور بهبود شیوه های تطبیق.
 5. آگاهی دهی به تمام نهاد های ذیربط ازبرنامه ها وپالیسی های امورزنان در بخش رهبری، امنیتی و  اضطراری جهت کیفیت بهترواجرای بموقع امور.
 6. جمع آوری ارقام و گزارشات احصائیوی و تخنیکی نظارت در بخش رهبری، امنیتی و اضطراری از ادارات سکتوری به منظور آگاهی و تصامیم بعدی.
 7. مطالعه وشناسائی مواردیکه سبب تطبیق درست پالیسی ها نمی گردد به منظوراتخاذ تدابیر بعدی.
 8. طرح رهنمود های لازم جهت تطبیق پالیسی های امورمربوط به زنان در بخش های رهبری،امنیتی و اضطراری بمنظور برآورده شدن اهداف مندرج پلان استراتیژیک وزارت.
 9. تأمین ارتباط کاری با وزارت ها و ادارات سکتوری جهت تبادل نظریات و افکار.
 10. تشخیص موانع که باعث عدم تطبیق برنامه هامی گردد در تفاهم با ادارات مربوطه و همکار.
 11. پیگیری چالش ها و مشکلاتی که درهنگام تطبیق برنامه ها ایجاد میشود جهت تطبیق بموقع برنامه ها.
 12. پیگیری و حصول اطمینان از انکشاف استراتیژی ها، پالیسی ها و برنامه های وزارت ها و ادارات در بخش رهبری و اضطراری.
 13. ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقام های ذیصلاح از فعالیت ها و دستآورد های مربوط به کارشناس نظارت از امور رهبری و اضطراری.
 14. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.

...............................................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:

مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:
 • لیسانس حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، پالیسی و اداره عامه، به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.
 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
 • یکسال مرتبط به وظیفه.
 1. مهارتها دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
 • بلدیت کامل به یکی از  زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • پلانگذاری، تجزیه و تحلیل، نظارت وارزیابی، مدیریتو آشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.