مدیر عمومی نرم افزار و سخت افزار

عنوان وظیفه        :  مدیر عمومی نرم افزار و سخت افزار

وزارت و یا اداره   :  وزارت امور زنان

موقعیت               :  ولایت کابل

بخش                  : آمریت تکنالوژی معلوماتی

بست                  :  (4)

گزارشدهی به       :  آمر تکنالوژی معلوماتی  

گزارش گیری از    :  عضو مسلکی نرم افزار و عضو مسلکی سخت افزار

کود                   : (                              )

..........................................................................................................................................................................

هدف وظیفه       :ایجاد سهولت از منابع نرم افزار و سخت افزار با استفاده از بسته های ستندرد برای کارمندان وزارت.

..........................................................................................................................................................................

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلانهای کاری ماهوار و ربعوار درمطابقت با پلان کاری ریاست جهت اجرای بهتر وظایف پلان شده و ارایه گزارش به  آمریت تکنالوژی معلوماتی.
 2. ایجاد و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها وانتی ویروس ها به کمپیوتر ها غرض جلوگیری از ویروس ها.
 3. حصول اطمینان از ساختن ایمیل های رسمی و عیار سازی سیستم Out Look برای کارمندان غرض ارسال و مرسول اسناد رسمی از طریق انترنت.
 4. مدیریت و نظارت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از  فعالیت آنها.
 5. تدوین و بررسی موارد فنی قرارداد های خرید نرم افزار و نظارت بر اجرای قراردادهای راه اندازی نرم افزار.
 6. مانیتورینگ، نظارت و تحلیل عملکرد نرم افزار ها پس از راه اندازی آپریتنگ سیستم.
 7. تهیه و ترتیب پیشنهادات دیزاین، تحقیقات و دریافت معلومات سیستم های نرم افزارها و سخت افزارهای جدید.
 8. حفظ سیستم های نرم افزار و سخت افزارهای فعلی و در صورت ضرورت سفارش و تغییر آوری  آنها.
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

.................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل درجه تحصیل:
 • دارای سند تحصیلی )لیسانس در بخش کمپیوتر سانیس و تکنالوژی معلوماتی)
 1. تجارب لازمه:
 • یکسال مر تبط به وظیفه.
 1. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):
  • بلدیت بابرنامه هاي آفیس.
  • توانائی ایجاد شبکه انترنت.
  • بلدیت بابرنامه هاي اداره و منجمنت.
  • بلدیت کامل بابرنامه های انترنتی.