مدیر عمومی جمع آوری اطلاعات

عنوان وظیفه       :مدیر عمومی جمع آوری اطلاعات  

 وزارت/اداره       : امور زنان

موقعیت              :  کابل

بخش                 : ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

بست                  : (4)

گزارشدهی به       : آمر اطلاعات و ارتباط با رسانه ها

گزارشگیری از     :  دو خبر نگار، فلمبردار و عکاس

کود                   : )                       )

.....................................................................................................................................................................

هدف وظیفه         :  تهیه اطلاعات خبری و تصویری از کارکرد های وزارت برای تمام رسانه های دولتی و غیر دولتی با در نظرداشت پالیسی ها نشراتی وزارت.

....................................................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت نیل به اهداف پیش بینی شده.
 2. رهبری و مدیریت کارکنانم تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
 3. جمع آوری اخبار و مسایل مهم مربوط به زنان از رسانه ها و سایت های خبری به منطور تهیه بلتون های خبری و آگاغهی رسانی مطابق با پالیسی های نشراتی وزارت.
 4. تکثیر و ارسال بلتون خبری به شعبه های وزارت؛ نهاد های جامعه مدنی به منظور اطلاع رسانی از وضعیت زنان د رجهان.
 5. تهیه کلکسیون بلتون های خبری و نشریه های مربوطه زنان به منظور آرشیف اطلاعاتی مربوط به اخبار و رویداد های زنان.
 6. اخذ تمام وقایع مهم روز از اطلاعات جمعی داخلی و خارجی در سطح مرکز وولایت ها و ارسال آن طبق هدایت آمر اطلاعات و ارتباط با رسانه ها به9 مقام وزارت جهت آگاهی.
 7. سهمگیری در برگزاری محافل، سمینار ها وورکشاپ های که از طرف وزارت برگزار میشود جهت نشر اخبار و انعکاس فعالیت های وزارت در رسانه های دولتی و عیر دولتی.
 8. ارزیابی کیفیت کارکنان تحت اثر به منظور گرفتن تدابیر بعدی و ارتقای بازدهی کاری.
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود

...........................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:
  • لیسانس ژورنالیزم، به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. تجارب لازمه)نوع و مدت زمان تجربه(:
  • یکسال مرتبط به وظیفه .
 3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
  • پلانگذاری، اداره، رهبری و مدیریت، آشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.