اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی نرم افزار و سخت افزار
عنوان وظیفه : مدیر عمومی نرم افزار و سخت افزار وزارت و یا اداره : وزارت امور زنان موقعیت : ولایت کابل بخش : آمریت تکنالوژی معلوماتی بست : (4) گزارشدهی به : آمر تکنالوژی معلوماتی گزارش گیری از ...
Jul 17, 2019 -
مدیر عمومی جمع آوری اطلاعات
عنوان وظیفه :مدیر عمومی جمع آوری اطلاعات وزارت/اداره : امور زنان موقعیت : کابل بخش : ریاست اطلاعات و ارتباط عامه بست : (4) گزارشدهی به : آمر اطلاعات و ارتباط با رسانه ها گزارشگیری از : دو...
Jul 17, 2019 -
کارشناس نظارت ازمشارکت زنان در امور رهبری، امنیتی و حالات اضطرار
عنوان وظیفه : کارشناس نظارت ازمشارکت زنان در امور رهبری، امنیتی و حالات اضطرار وزارت/اداره : امور زنان موقعیت : کابل بخش : ریاست نظارت و ارزیابی بست : ( 4) گزارشدهی به : آمر نظارت بر امور جندر...
Jul 17, 2019 -
کارشناس بودجه پاسخگوی به جندر
عنوان وظیفه: کارشناس بودجه پاسخگوی به جندر بست: 4 وزارت یا اداره: امور...
Jul 17, 2019 -
آمرتوسعه پالیسی ها
عنوان وظیفه : آمرتوسعه پالیسی ها وزارت/اداره : امورزنان موقعیت : کابل بخش : ریاست پالیسی وپلان بست : ( 3 ) گزارشدهی به : رئیس پالیسی وپلان گزارشگیری از : کارشناس پالیسی های سکتوراجتماعی و...
Jul 17, 2019 -
آمر ارتباط خارجه
عنوان وظیفه: آمر ارتباط خارجه بست: (3) وزارت یا اداره: امور...
Jul 17, 2019 -
فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان
فورم کاریابی
Jun 29, 2019 -
0
table{ font-family: 'Verdana'; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; border-spacing: 1px; border: 1px solid white; box-shadow:0px 0px 15px #808080; text-align:center; border-radius:7px; direction: rtl; ...
Apr 03, 2018 -