گزارش پیشبرد پروژه های ساختمانی انکشافی سال 1396 وزارت امورزنان

وزارت امور زنان طی سال مالی 1396 تعداد (7) پروژه ساختمانی شامل پلان داشته است که قبلاً اسناد(7) پروژه مذکور مطابق حکم نمبر (3828) مقام عالی ریاست ج.ا.ا به وزارت محترم شهر سازی و مسکن انتقال گردیده بود اما در این اواخر از جمله (7) پروژه تعداد (6) پروژه شامل کود (63) از طریق وزارت محترم شهرسازی و مسکن مطابق به مصوبه مؤرخ 96/2/2013کابینه جهت تطبیق آن طی سال جاری ذریعه مکتوب نمبر(775) مورخ 27/2/1396 بدون پیشرفت  واصل گردیده است.

بعد از حصول اسناد مستردی پروژه ها از طریق وزارت محترم شهرسازی و مسکن با در نظر داشت اجراات تحقق یافته  پیشرفت  کار پروژه های این وزارت در مراحل ذیل قرار دارد :

1 - کار پروژه اعمار کتابخانه در ولایت کندهار به تاریخ 13/4/1395 آغاز تا اکنون در حدود 15% پیشرفت داشته است  .

2 – پروژه اعمار جمنازیوم در داخل باغ زنانه ولایت کندهار داوطلبی آن از طریق ریاست شهر سازی آن ولایت صورت گرفته و دوسیه پروژه مذکور بعد از ختم ارزیابی به ریاست امورزنان آن ولایت تسلیم داده شده که بعد از طی مراحل آفرگشایی و ارزیابی تحت اعلان برنده گی میباشد.

3 – اعمار مارکیت باغ زنانه ولایت کاپیسا مجددآ از طریق ریاست امور زنان آن ولایت  به اعلان سپرده شده بود،  پروسه آفرگشایی تکمیل  واکنون پروسه ارزیابی آن تکمیل و گزارش ارزیابی به مقام ولایت ارایه شده است .

4 – داوطلبی اعمار جمنازیوم باغ زنانه ولایت کاپیسا بعد از  تکمیل میعاد اعلان به تاریخ 8/5/1396 صورت گرفته و پروسه آن تحت ارزیابی قراردارد.

5 –  نقشه و برآورد  اعمار پروژه جمنازیوم داخل باغ زنانه ولایت  غزنی نزد بخش تعمیرات وزارت محترم امور شهر سازی و مسکن بوده که تست خاک آن انجام و عنقریب کار نقشه و برآورد پروژه مذکور تکمیل گردد.

بناً با بدسترس قراردادن نقشه و برآورد پروسه تدارکاتی پروژه متذکره آغاز خواهند شد.

6- اعمار مارکیت زنانه به داخل باغ زنانه ولایت ننگرهار از کمک های صد میلیون دالری کشور هند بعد از  منظوری مقام محترم وزارت اسناد تدارکاتی پروژه متذکره جهت طی مراحل تدارکاتی  به ریاست امور زنان آن ولا ارسال گردیده که با اعلان داوطلبی مراحل تدارکاتی ان آغاز گردیده است.

7 - طی مراحل تدارکاتی دیوار احاطه ریاست امور زنان ولایت لوگر مطابق پلان در اخیرسال مالی 1395 تکمیل گردیده که در آنزمان به نسبت سردی هوا کار پروژه معطل و با مساعد شدن وضعیت آب و هوا کار عملی آن در اوایل سال 1396 آغاز و اکنون تکمیل گردید است.